top of page

 ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN   

 

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Just an Editor, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling (en/of betaling) erkent de klant de algemene voorwaarden van Just an Editor te aanvaarden. ​

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN, OFFERTES & ORDERBEVESTIGING   

 

Alle aanbiedingen en offertes van Just an Editor zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot eenendertig (31) kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Just an Editor niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de veertien (14) dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Just an Editor of wanneer de klant een orderbevestiging doorgeeft aan Just an Editor. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De nieuwste overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

 

Al mijn prijzen besproken (geschreven en ongeschreven) en overeengekomen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen. De BTW (21 procent) is weergegeven bij de facturatie. 

ARTIKEL 3. ANNULATIE VAN DE BESTELLING   

 

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Just an Editor zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 10%. Bovenop de schadevergoeding zullen de reeds uitgevoerde werken en aankopen in rekening gebracht worden.

U kunt de hosting van uw website en/of mailservice op elk moment stopzetten en verzoeken om annulering. De effectieve datum en tijd voor een dergelijke annulering is de datum en tijd waarop u het annulerings proces op de Just an Editor hebt voltooid, en de effectieve datum voor annulering van Betaalde Diensten is aan het einde van de abonnementsperiode van dergelijke Betaalde Diensten. Niettegenstaande iets dat het tegendeel bewijst in het voorgaande, zal met betrekking tot abonnementen op Verlengende Betaalde Diensten, een dergelijk abonnement alleen worden stopgezet bij het verstrijken van de respectieve periode waarvoor u reeds betaling hebt verricht. Aangezien het annulerings proces enkele dagen in beslag kan nemen, dient het annuleringsverzoek ten minste veertien (14) dagen voor het verstrijken van de op dat moment lopende serviceperiode te worden ingediend om de volgende automatische verlenging en de bijbehorende kosten te voorkomen.

Het niet naleven van de algemene voorwaarden van Just an Editor en/of het niet betalen van een verschuldigde Vergoeding geeft Just an Editor het recht om uw Gebruikersaccount en Gebruikersplatform (of bepaalde functies daarvan) op te schorten (totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden) of te annuleren, evenals de levering van enige gerelateerde Just an Editor Diensten of Diensten van Derden aan u.

ARTIKEL 4. LEVERING   

 

Na afloop van de uitvoering van de Opdracht verbindt de Klant zich ertoe de door Just an Editor geleverde prestaties goed te keuren of voorbehoud te maken indien de prestaties niet voldoen. De Klant wordt geacht op de Opdracht stilzwijgen te hebben aanvaard en goedgekeurd indien de Klant aan het einde van de uitvoering van de Opdracht geen voorbehoud maakt binnen de tien (10) dagen. De risico-overdracht vindt derhalve plaats zodra de Klant de Opdracht zonder voorbehoud ontvangt.

 

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, afspraken over (tussentijdse) deadlines worden van tevoren schriftelijk afgesproken in overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originalen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De klant draagt er dan ook zorg voor dat alle gegevens, waarvan Just an Editor aangeeft dat ze nood­zakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

 

De datum van levering (de zogenaamde "deadline") wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Just an Editor niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 5. BETALINGSMODALITEITEN   

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Just an Editor (vermeld op alle facturen). Al mijn facturen zijn betaalbaar binnen veertien (14) dagen, tenzij anders overeengekomen. 

 

Tenzij anders overeengekomen (schriftelijk vermeld in de overeenkomst) dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Na goedkeuring van ontwikkelde product(en) en / of dienst(en) is de klant 70% van het factuurbedrag verschuldigd. Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd.

Just an Editor is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bijvoorbeeld de website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit de opdracht geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enigerlei schadevergoeding. Just an Editor zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Just an Editor gemaakte creaties niet gebruiken. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Verder is Just an Editor gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert. ​Niet betaalde facturen kunnen worden toevertrouwd aan een incassobureau. De daaraan verbonden administratiekost komen volledig ten laste van de in gebreke blijvende debiteur.

 

​Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan zes (6) weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten. 

ARTIKEL 6. KLACHTEN - PROTEST VAN DE FACTUUR   

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Just an Editor te worden bezorgd binnen een termijn van acht (8) dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID  

Just an Editor verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Just an Editor zijn middelenverbintenissen. Just an Editor is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

Just an Editor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Just an Editor zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Just an Editor of een aangestelde.

Just an Editor is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen (bij bijvoorbeeld website) plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de op de website vermelde gegevens, evenals voor de back-up van zijn e-mailberichten en designs. Voor zover er door Just an Editor back-ups genomen zouden worden, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

De aansprakelijkheid van Just an Editor met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Just an Editor. De totale aansprakelijkheid van Just an Editor, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Just an Editor werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Just an Editor het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Just an Editor geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Just an Editor regelt en begeleidt het drukwerk dat aan derden wordt uitbesteed maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt en draagt de volledige verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk. Geringe kleurafwijkingen kunnen steeds voorkomen (eveneens met eerder geleverd drukwerk).

De feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerk storingen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden.

 

Just an Editor is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website of mailservice, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.

ARTIKEL 8. DOMEINNAMEN EN HOSTING   

Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Just an Editor en Just an Editor is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam.  

Alle hosting contracten door Just an Editor aangeboden, hebben een basis termijn van één jaar. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project via Just an Editor te laten verlopen, gebeurt de hosting op een geoptimaliseerde server en is de opdrachtgever gebonden door de algemene voorwaarden en de afspraken met de hosting partner waarop Just an Editor een beroep doet. De opdrachtgever erkent van deze voorwaarden en afspraken op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden. Hosting wordt periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op websites die wordt gehost via Just an Editor copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen. Just an Editor is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.

ARTIKEL 9. ONDERHOUD  

Onder onderhoud wordt begrepen: kleine noodzakelijke aanpassingen voor de website. Indien ze langdurige grote aanpassingen zijn kan het zijn dat hiervoor kosten worden aangerekend. ​

ARTIKEL 10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN   

In overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst kan Just an Editor bepaalde intellectuele eigendomsrechten creëren, waaronder, maar niet beperkt tot plannen, tekeningen, specificaties, specificaties, rapporten, adviezen, analyses, ontwerpen, methodieken, code, kunstwerken of enig ander element dat nodig is voor de dienstverlening aan de Klant.

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, komen de door Just an Editor gegenereerde zaken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten en de intellectuele eigendomsrechten in het kader van de Opdracht toe aan Just an Editor.

Just an Editor verleent hierbij de niet-exclusieve, onherroepelijke en royalty vrije toestemming om de door de Just an Editor gemaakte zaken en materialen te gebruiken voor de doeleinden van de Klant in het kader van de Opdracht en voor zover toegestaan in deze overeenkomst. De Klant heeft echter niet het recht om de elementen die onder de intellectuele eigendomsrechten vallen en die door Just an Editor zijn gegenereerd, te kopiëren, te wijzigen, te verspreiden of op een andere manier te publiceren en zal derden niet toestaan dit te doen.

De Klant is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de gegevens, bestanden en documenten die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Just an Editor worden overgedragen of ter beschikking gesteld. Just an Editor behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Alle door Just an Editor verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Just an Editor niet worden bewerkt of verwerkt in andere (online) drukwerken, websites… dan de (online) drukwerken, website… waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn tenzij anders overeengekomen. De door Just an Editor verstrekte ideeën, concepten, (proef)-ontwerpen, beeldmaterialen… blijven eigendom van Just an Editor. De eigendom van de bron bestanden (de zogenaamde "source files") van een door Just an Editor ontwikkeld product of creatie blijft te allen tijde eigendom van Just an Editor en zal niet worden aangeleverd tenzij anders overeengekomen.

Gegevens (teksten, foto’s, illustraties..) die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. Just an Editor is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De klant dient zelf te onderzoeken naar het bestaan van deze rechten, waaronder octrooirechten, merkenrecht, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrecht.. van derden.

Indien bij het ontwikkelen van een website, vormgeven van drukwerken… gebruik gemaakt wordt van foto’s of tekeningen die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Just an Editor werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Just an Editor verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d. i. de nodige software, modules… voor het beheer van de inhoud, de basisvormgeving… van de website) behoren exclusief toe aan Just an Editor of een derde waarmee Just an Editor hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten.

ARTIKEL 11. EXCLUSIVITEIT   

 

De diensten die door Just an Editor in het kader van de Opdracht worden geleverd zijn niet-exclusief en niets in de Opdracht mag worden geïnterpreteerd als een beperking van de mogelijkheden van Just an Editor om zijn diensten aan een derde partij te leveren gedurende de looptijd van deze overeenkomst, onder voorbehoud van volledige nakoming van zijn verplichtingen zoals gedefinieerd in de overeenkomst.

ARTIKEL 12. ONTBINDING BIJ NIET-NAKOMING   

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen kan elk van beide partijen de andere partij in gebreke stellen om aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Just an Editor het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Indien de ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbewijs 15 dagen na ontvangst ervan zonder gevolg blijft, behouden de partijen zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

​Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Just an Editor verleende diensten betalen, alsook de kosten die Just an Editor moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Just an Editor nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Just an Editor. Bovendien behoudt Just an Editor het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Just an Editor een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 20,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

 

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDINGSPLICHT & VERTROUWELIJKHEID   

De klant en Just an Editor verbinden zich ertoe alle informatie, documenten en zakengeheimen waarvan zij in de loop van de overeenkomst kennis krijgen, vertrouwelijk te behandelen en deze niet bekend te maken of te gebruiken buiten het kader van de uitvoering van de Opdracht.

Elke partij zal aan het einde van de relatie elk document teruggeven dat vertrouwelijke informatie bevat die haar door de andere partij is toevertrouwd en zal daarvan geen kopieën bewaren.

De partijen blijven gebonden aan de twee bovenvermelde verplichtingen, ongeacht het lot van de overeenkomst.

 

​ARTIKEL 14. REFERENTIE   

De klant gaat ermee akkoord dat de door Just an Editor voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentie portfolio van Just an Editor en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant. Tevens gaat de klant ermee akkoord dat op de website in de voettekst “Designed by Just an Editor” wordt weergegeven.

ARTIKEL 15. OVERMACHT   

Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Just an Editor geen controle heeft, bevrijden Just an Editor, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Just an Editor tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van haar contractuele verplichtingen indien deze vertraging of niet-nakoming te wijten is aan een gebeurtenis waarop zij geen invloed heeft en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en waarvan de gevolgen niet door passende maatregelen kunnen worden voorkomen.

Elke partij stelt de andere partij onverwijld en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging in kennis van het zich voordoen van een dergelijke situatie van overmacht, wanneer zij van mening is dat dit de nakoming van haar contractuele verplichtingen in gevaar kan brengen.

In geval van een dergelijke situatie van overmacht wordt de uitvoering van deze overeenkomst opgeschort tot de overmachtsituatie verdwijnt, tenietgaat of ophoudt. Indien het geval van overmacht echter langer dan dertig dagen aanhoudt, moeten de partijen contact met elkaar opnemen om een eventuele wijziging van de overeenkomst te bespreken.

De in deze overeenkomst voorziene termijnen worden automatisch verlengd in functie van de duur van de situatie van overmacht.

Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de partijen binnen de dertig dagen en indien het geval van overmacht aanhoudt, heeft elk van de partijen het recht om deze overeenkomst automatisch te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is door een van de partijen, per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de andere partij.

Indien echter, zodra het geval van overmacht zich voordoet, blijkt dat de vertraging de beëindiging van deze overeenkomst rechtvaardigt, kan deze automatisch worden beëindigd en kunnen de partijen van hun verplichtingen worden bevrijd.

ARTIKEL 16. NIETIGHEID   

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Just an Editor en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

ARTIKEL 17. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING  

Overdracht van originele bestanden, drukklare bestanden, illustraties, beeldmateriaal,…aan de klant kan pas plaatsvinden nadat de volledige som van overeenkomst betaald is. 

 

Meeste bestanden worden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, overgedragen via Wetransfer (informatie op https://wetransfer.com/about).

Just an Editor mag zijn verplichtingen slechts met schriftelijke toestemming van de Klant in onderaanneming geven, in welk geval hij niettemin hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de uitvoering ervan.

Just an Editor blijft de eigenaar van de website. De klant wordt slechts manager. Met andere woorden: de hosting blijft volledig onder Just an Editor. 

ARTIKEL 18. HARDSHIP  

Indien een wijziging in omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien was, de uitvoering van de overeenkomst te belastend maakt voor een partij die het risico niet had aanvaard, kan de partij de andere partij om heronderhandeling van de overeenkomst verzoeken. Zij blijft haar verplichtingen tijdens de heronderhandeling nakomen.

 

In geval van weigering of het uitblijven van nieuwe onderhandelingen kunnen de partijen overeenkomen de overeenkomst te beëindigen, op de datum en onder de voorwaarden die zij bepalen, of in onderling overleg de rechter verzoeken de overeenkomst aan te passen. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan de rechter, op verzoek van een partij, de overeenkomst op de datum en onder de door de rechter gestelde voorwaarden herzien of beëindigen.

ARTIKEL 19. WIJZIGING   

Geen enkele wijziging, beëindiging of opzegging van een overeenkomst is geldig, tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij of partijen.

ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK   

Ieder project is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van een geschil zijn de bevoegde rechtbanken die van de plaats waar de Opdracht wordt uitgevoerd.

 

De partijen verbinden zich ertoe om, overeenkomstig artikel 1725, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inleiding van enige andere geschillenbeslechtingsprocedure, een bemiddelingsprocedure met een erkende bemiddelaar in te leiden. De taal van de geschillenbeslechtingsprocedure zal de taal van onderhavige overeenkomst zijn, bijgevolg het Nederlands.

bottom of page